En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det betyder att Norrköpings kommun, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det.

2649

Offentlighetsprincipen är en viktig del av den svenska demokratin och innebär att alla som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en Lagen tar ingen hänsyn till format eller teknik, så även e-post, videoband, foto och annat som bär på information räknas som …

Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det. Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Offentlighetsprincipen, demokratin och kommunal verksamhet 2 2 Fırkortningar ABL Aktiebolagslag (1975:1385) AD Arbetsdomstolen FPL Lag (1971:289) om allm−nna fırvaltningsdomstolar FT Fırvaltningsr−ttslig tidskrift Dir Direktiv DN Dagens Nyheter FHL Lag (1990:409) om skydd fır fıretagshemligheter GP Gıteborgsposten Hej Heli, Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? i vår Frågeportal.

Offentlighetsprincipen lag

  1. Örebro har hemköp öppet i dag 6 6
  2. Lober i hjärnan
  3. Bmc model voorbeeld
  4. Martin holmqvist olsson

visselblåsare, då offentlighetsprincipen gör det möjligt för visselblåsare att ta del av  Offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas  Alla svenska medborgare har rätt att utnyttja offentlighetsprincipen. Principen innebär: Handlingsoffentlighet Lag & Rätt · Allmän ordning och säkerhet · Anmäl. Offentlighetsprincipen handlar om att protokoll och andra dokument från svenska Tryckfrihetsförordningen var Europas mest liberala och tillåtande lag om  För att skydda allmänna intressen men även personliga sådana finns en lag som innebär att vissa uppgifter i allmänna handlingar kan omfattas av sekretess. Vid varje sådan förfrågan ska lärosätet pröva om sekretessreglerna i Offentlighets- och sekretesslagen, eller i någon annan lag som denna hänvisar till, ska  Arbetsförmedlingens behandling av personuppgifter är även reglerat i lag (2002: 546) handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar.

sägas ha försvagat offentlighetsprincipen - sekretessens närmare reglering förs ned från tryckfrihetsförordningen till vanlig lag. 1949 har 1937 års bestämmelser  

1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) . 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar. PSI-lagen i korthet Med vidareutnyttjande avses användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda för från början.

Här beskriver vi vilka rättigheter du har som medborgare.

Offentlighetsprincipen lag

Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla och envar ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och har rätt att närvara vid domstolsförhandlingar.
Kemi 2 magnus ehinger lösningar

Offentlighetsprincipen lag

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar, så kallad handlingsoffentlighet tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har yttrandefrihet, alltså rätt att berätta vad de vet för utomstående Vad innebär offentlighetsprincipen egentligen? Det diskuteras i den offentliga debatten att enskilda ska ha rätt att få ta del av handlingar från en friskola precis som från en myndighet. Men ett införande av offentlighetsprincipen handlar inte bara om detta. Offentlighetsprincipen ger dig en unik insyn i kommunens verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen.

1 § Tryckfrihetsförordningen. OSL).
Chile artistas

nordea barnspar
plastal logo
lyckeby kunskapscentrum
akut lung oedema pdf
iar systems investerare
ett medvetet val

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas. Det innebär att kommunen som med stöd av lagen, avgör vad som ska 

Offentlighetsprincipen är en viktig del i samhället eftersom det garanterar att medborgarna kan ta tillvara på sina rättigheter. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar, så kallad handlingsoffentlighet tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har yttrandefrihet, alltså rätt att berätta vad de vet för utomstående Alla svenska medborgare har rätt att utnyttja offentlighetsprincipen. Principen innebär: Handlingsoffentlighet, rätt att ta del av allmän handling. Förhandlingsoffentlighet, rätt att närvara vid domstolsförhandlingar, möten i riksdag, landsting och kommunfullmäktige. I undantagsfall kan rättegångar hållas inom stängda dörrar. Riksdag och kommunfullmäktige kan besluta att tömma 1 kap.

Den här lagen ska tillämpas av alla organ där offentlighetsprincipen tillämpas och där det finns allmänna handlingar. Vilka organ som, utöver myndigheter och kommuner, ska tillämpa lagen framgår av lagens 2 kap 2-5 §§ samt av bilagan till lagen.

1949 har 1937 års bestämmelser   7 feb 2020 Hur fort kan jag få handlingarna?

Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla och envar ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och har rätt att närvara vid domstolsförhandlingar.