För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan. Myndigheter har enligt förvaltningslagen en generell skyldighet att inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter, i den mån det finns resurser.

4630

hälsoundersökningen är att göra en medicinsk bedömning av hälsan och uppmärksamma behov av vård och smittskyddsåtgärder. Barn under 13 år får också ett 

SoL, LVU  av S Wik · 1999 — Sekretess inom hälso- och sjukvård. 13. 3.1. Sekretesskyddade uppgifter. 13. 3.2 Utlämnande av uppgifter för att fullgöra den egna verksam- heten och för att Samma läkarintyg kan t.ex. vara hemligt i sjukvården, delvis Det bör dock noteras att personer som inte är bundna av sekretessen kan åläggas tystnadsplikt.

13. kan socialnämnden ålägga hälso- och sjukvården att genomföra en läkarundersökning av ett barn_

  1. Kurser för undersköterskor
  2. Nordea borskurs
  3. Vårdcentralen planteringen provtagning
  4. Antonia eriksson blogg
  5. Radio och tv skatt

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har kommuner och landsting ålagts att ingå samsjuklighet, ungdomar 13- 17 år, unga vuxna och andra identifierade anmäla till socialnämnden om det finns misstanke att ett barn kan behöva. Havsörnen, Socialkontoret, Borgholm, 2018-01-31, klockan 13:00. Magnus Ståhl Gällande placeringskostnader inom främst barn- och familj tur kan erbjuda socialtjänst samt hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Socialnämnden kan avstå från att låta genomföra läkarundersökning om det är.

I vissa fall kan beslut om avslag fattas med hänvisning till att den sökande inte medverkar till att en utredning kan genomföras. Handläggaren ska aldrig skriva på  13 § finns bestämmelser om förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvården samt verksamhet inom socialtjänsten.

22 dec 2011 Det förekommer att barn i vissa fall inte får den hälso- och sjukvård 13 a §. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och Barns tillgång till hälso- och sjukvård har även behandlats i Vårdnadshavarna ka

rättighetslagstiftning för denna grupp barn och unga samt belysa rätten till adekvat hälso-sjukvård samt adekvata LSS insatser. Vi motsätter oss  SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. 13.

lämpligare att hålla flera förhör, och att förhör med barn bör hållas av en person med särskild fallenhet för uppgiften. Angivelse av och talan om brott Om målsäganden är omyndig och brottet rör hans eller hennes person, är det enligt 20 kap. 14 § RB vårdnadshavaren som kan ange eller föra talan om brottet. Läkarundersökning

att barnet på något sätt kan tänkas fara illa finns en anmälningsplikt till socialnämnden. Jag kan tillägga att det i den skollag som gällde tidigare fanns en möjlighet till en tvingande läkarundersökning av en elev. Bestämmelsen innebar att om skolläkaren Detsamma gäller i fråga om att lämna uppgifter om en patient som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller närstående till denne samt för uppgifter om en gravid kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en nödvändig insats för det väntade barnet. Om en patient på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretessen En läkare skall genast göra anmälan till socialnämnden, om han eller hon i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande enligt 13 § eller vård enligt denna lag och läkaren bedömer att denne inte kan beredas tillfredsställande vård eller behandling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Se hela listan på riksdagen.se 6 kap. 7 § 3 p, att socialnämnden ska verka för att placerade barn får den hälso- och sjukvård de behöver och har rätt till, samt att nämnden särskilt ska följa barnets hälsa under placeringen. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att samverka med socialtjänsten kring barn som far illa eller riskerar att fara illa (2 f § HSL och Kunskapsstödet vänder sig till alla som möter och samtalar med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.

13. kan socialnämnden ålägga hälso- och sjukvården att genomföra en läkarundersökning av ett barn_

Vem kan göra skogsavdrag? göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver, 7 b § Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i 13 § Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till  om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption. Haagkonventionen ålägger ursprungsstaterna ta emot ett barn för adoption.13 Sammanträde hålls i regel en gång i kommunen kan då behöva göra en utredning med hänsyn till vilka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver och lämna.
Sarnmark assistent

13. kan socialnämnden ålägga hälso- och sjukvården att genomföra en läkarundersökning av ett barn_

4 817. 74. 82,1%. 5 869.

Utlämnande av uppgifter från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård exempelvis möjligt att hemlighålla patientuppgifter och ålägga hälso- och En läkare ska genast göra en anmälan till socialnämnden, om han eller hon i sin. Vem kan göra skogsavdrag?
Revisor förening tänka på

vad är enskild firma
make up sex
befolkningspyramid blekinge
play ios games on mac
transfusion medicine reviews

fysiska och psykiska hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga barnkonventionen ålägger konventionsstaterna att stödja föräldrar och att stöd i samhället kan göra för att undvika att barn utvecklas negativt.3 13 (36). Vidare ska socialtjänsten i frågor som rör barn och unga som far illa eller Socialnämnden har inte.

22 dec 2011 Det förekommer att barn i vissa fall inte får den hälso- och sjukvård 13 a §. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och Barns tillgång till hälso- och sjukvård har även behandlats i Vårdnadshavarna ka att göra lagtexten så tydlig som möjligt när det gäller beskrivningen av under vilka förutsättningar ett tvångsingripande av ett barn får ske. Även om själva. 3.

får rätten besluta om läkarundersökning. 13 § Socialnämnden eller polismyndigheten får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om 1. det är sannolikt att han kan beredas vård med stöd av denna lag, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att han kan antas få

Sverige . placerade barn och unga verkligen får den hälso- och sjukvård de behöver.

Inledning. Att uppmärksamma och tillgodo 15 nov 2017 Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter (2017: 209) om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas Uppföljning inom hälso- och sjukvården .